ادغام دانشگاه خوارزمی و علوم اقتصادی سبب هم‌افزایی می‌شود