عبور از تونل توحید ممنوع!/ شکاف بر پیکره‌ی ستون‌های این تونل