مسابقات تنیس مناطق کشور جام پیامبر اعظم (ص) در همدان آغاز شد