با حضور استاندار دو طرح عمرانی در اسدآباد افتتاح شد