رویترز:نگرانی آمریکا از کمک روس‌ها و چینی‌ها به ایران در ماجرای تحریم ها