روز پرحادثه آزادراه کرج- قزوین / تصادف دو دستگاه تریلر