حضور بازیکن اخراجی کنار پنجعلی و تدبیر عجیب برای پرتاب‌کننده ترقه