اصفهان قادر به ایفای نقشی موثر در تولید علم و صنایع دانش بنیان است