نماینده مجلس: هنوز توافق نهایی در مساله هسته ای شکل نگرفته است