گزارش زنده ی دیدار پرسپولیس ایران – بنیادکار ازبکستان