رویترز: نگرانی آمریکا از کمک روس ها و چینی ها به ایران در ماجرای تحریم ها