بی توجهی به دغدغه های فرهنگی به انحرافات دامن می زند