دبیر کل حزب الامه یمن:عربستان می خواهد یمن فقیر باقی بماند