مربیان والیبال باید الگو شوند/ فضای تربیتی مناسبی وجود دارد