حضور کریمی، پیروانی و صادقیان در کنار 100 هزار هوادار در آزادی