سقوط یک پله ای ایران در تازه ترین رده بندی تیم های ملی پینگ پنگ