روحانی در دیدار خانواده شهیدان مهدی، حمید و مجید فاضل بجستانی: ملت ایران بی‌تردید با داشتن الگوهایی