یک خبرنگار سکانداری هیئت کاراته خراسان جنوبی را بر عهده گرفت