جانماز هوشمندی که نمازگزار را از سهو و شک باز می دارد