کنگره بین المللی چالش های شهر امروز ، طرحی برای فردا - مشهد / عکس : محسن رحیمی عنبران