روز پرحادثه آزاد راه کرج- قزوین / تصادف دو دستگاه تریلر