روایت حداد عادل از آخرین دیدارش با استاد مطهری/شهید مطهری فکر کردن را آموخته بود