علماوروحانیون زمینه ایجاد اتحاد وهمدلی بین مردم را در استان فراهم کنند