آیت الله حسینی بوشهری ریاست افتخاری روز دوم نمایشگاه بین المللی کتاب را بر عهده دارد