علماو روحانیون زمینه ایجاد اتحاد وهمدلی بین مردم را فراهم کنند