شهرداد روحانی: هدفم در آهنگسازي ايجاد ارتباط عاطفي با مخاطب است