تساوی العین و نفت در نیمه اول/ برد الشباب به سود نماینده ایران