همکاری مخابرات و پلیس در زمینه کاهش سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی