رییس جمهوری: موفقیت های شما در ورزش و تحصیل درسی بزرگ برای جوانان است