پذیرش و ارائه مقاله «معماری پایدار در اقلیم شهر تبریز» در کنفرانس بین‌المللی دبی