تساوی العین و نفت در نیمه نخست/ برتری الشباب به سود نماینده ایران