دولت و ملت دست به دست هم دهند کاری از دشمن ساخته نیست