تکذیب دلواپس بودن عضو شورای شهر رشت با چاشنی حمله به نماینده مجلس/مردم چوبر از ترس غرق‌شدن شب‌ها در