بيش از ۴ ميليارد ريال زکات در شهرستان شبستر جمع آوری شد