بشار اسد: اردوغان مانند فرمانده ارتش عثمانی در سوریه خونریز است