بگوویچ: بهتر از مس کرمان بودیم و موقعیت‌های بیشتری خلق کردیم