برنامه های حمایتی برای حمایت از بخش صنعت کشور تدوین شده است