تساوی بدون گل نفت تهران و العین امارات در نیمه نخست