تساوی نفت مقابل العین در نیمه اول/ برتری یک نیمه‌ای الشباب در خانه پاختاکور