آمریکاییها نیازشان به مذاکره اگر بیشتر از ما نباشد، کمتر نیست/ هیچ وجه زیر بار تحمیل، زور، تحقیر و ته