تساوی یک نیمه‌ای نفت مقابل العین و شکست پاختاکور در خانه