وزن کشی چهار وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا برگزار شد