سالن های اجتماعات ادارات باید در اختیار بخش هنر قرار گیرد