70 درصد از زکات استان بوشهر در شهرستان دشتستان جمع شد