کارکنان قوه مقننه پل ارتباطی جامعه و مجلس باشند/مشکلات ناشی از کمبود منابع نیست