مسئولان قمی مطالبات را با نگاه طلبکارانه از مسئولان ملی درخواست کنند