احداث اولین پارک جنگلی اردبیل با مشارکت شهرداری تصویب شد