ایران با مقاومت در برابر تحریمها به الگوی جهان تبدیل شده است