جزایر سه گانه، بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین ایران است