تشخيص افتراقي ام اس گامي مهم در روند کنترل اين بيماري